Holodeck Four

Försäkringskassans regler angående sjukersättning.

leave a comment

Först tar vi the basics:

 • Aktivitetsersättning/sjukersättning är INTE samma sak som aktivitetsstöd.
 • Sjukpenning baseras på din SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) och är 80% av din inkomst upptill taket (årsinkomst på 318000kr).
 • Sjukersättning är 64% av din antagandeinkomst ELLER garantibelopp.

Sjukersättning är en ersättning för dig mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som är mellan 19 och 29 år och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

 • Om man har hel sjukersättning så kan man inte få ut sjukpenning. När man får sjukersättning så nollas ens SGI.

Tidigare regler gällande sjukersättning var följande:

 • Man kunde få sjukersättning med max tre år i taget. Efter det var man tvungen att söka igen. Man kunde bara få sjukersättning och man förväntas ha nedsatt arbetsförmåga i minst ett år framöver.
 • Man prövades mot arbeten som var vanligt förekommande på arbetsmarknaden.

Nu gäller detta:

 • Tidsbegränsad sjukersättning har upphört. Det finns möjlighet till permanent sjukersättning, om man aldrig någonsin räknas återfå arbetsförmågan.
 • Nedsättningen av arbetsförmågan gäller alla förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel lönebidragsanställningar.

Så vad använder FK för att göra sin bedömning?

För att bevilja sjukersättning tills vidare med begynnelsemånad från och med juli 2008 eller senare är huvudkriterierna:

 • Stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan, det vill säga arbetsoförmågan bedöms bestå för all överskådlig framtid
 • Nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan vid kroniska sjukdomar och irreversibla skador
 • Ytterligare medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 3 kap. 7 b § eller 22 kap. AFL ska inte kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga eller att den arbetsförmåga som finns kan förbättras
 • Prövning ska vara gjord mot förvärvsarbeten på hela arbetsmarknaden, det vill säga inklusive anställning med lönebidrag eller vid Samhall
 • Andra faktorer än nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom får inte beaktas. (7 kap. 1 och 3 §§ AFL)

Olika exempel i vägledningen angående arbetsförmåga:

Ulla som är bosatt i glesbygden arbetar som avbytare på lantbruk. Honkan på grund av sjukdom inte fortsätta med detta arbete. Hon bedöms kunna klara ett heltidsarbete som inte ställer lika stora krav på armarna som det tidigare. Något sådant arbete finns dock inte i den del av landet där hon bor. Eftersom bedömningen av arbetsförmågan bör göras mot den nationella arbetsmarknaden är den försäkrade inte berättigad till sjukersättning eller tidsbegränsad sjukersättning.

Förklaring: Det behöver inte vara ett faktiskt arbete, det räcker med ett hypotetiskt arbete.

Vid prövning av rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning ska arbetsförmågan prövas i förhållande till förvärvsarbete på hela arbetsmarknaden. Det tidigare kravet på att arbetet ska vara normalt förekommande på arbetsmarknaden har alltså tagits bort. Någon bedömning av arbetsförmågan i förhållande till annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade ska inte heller göras. (Prop. 2007/08:136 s. 103)

Vad som avses med normalt förekommande arbete bör bedömas i förhållande till den nationella arbetsmarknaden och inte begränsas till att omfatta arbetsmarknaden på lokal eller regional nivå (prop. 1996/97:28 s. 18).

Först när sjukdomen och dess konsekvenser är fastställda bör bedömas om den bibehållna arbetsförmågan kan utnyttjas av den försäkrade för att försörja sig själv genom ett förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Bedöms den försäkrade kunna klara ett normalt förekommande arbete föreligger inte längre rätt till ersättning. Kan den försäkrade inte få ett sådant arbete är han eller hon att anse som arbetslös. (Prop. 1996/97:28 s. 17–18)

Förklaring: Om du bedöms kunna sortera muttrar med tårna två timmar i veckan, men inte kan hitta ett sådant arbete så är du inte sjuk. Du är arbetslös. “Normalt förekommande” gäller inte längre, utan det gäller också arbeten på Samhall. Om Samhall inte anställer dig, då är du arbetslös.

De som av Försäkringskassan bedöms vara arbetsföra i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete ska också anses vara arbetsföra av arbetsmarknadsmyndigheterna. Det är i första hand personer som helt klart har en arbetsförmåga som kan utnyttjas på den öppna arbetsmarknaden som inte kan få ersättning från försäkringen. (Bet. 1996/97:SfU6 s. 10)

Förklaring: Du kan bedömas som “för sjuk för arbete” av Arbetsförmedlingen, men “för frisk för ersättning” av FK. Det som återstår är försörjningsstöd. Om du äger ditt boende, har bil, besparingar eller om din partner tjänar för mycket nekas du försörjningsstöd.

Källor:
Sjukpenning [PDF]
Sjukersättning [PDF]
SGI [PDF]
Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning
Sjukersättning och aktivitets ersättning – förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet [PDF]
Sjukersättning och aktivitets ersättning – rätten till ersättning, beräkning m.m. [PDF]

Written by corpset

September 21st, 2010 at 2:16 pm

Posted in Uncategorized